תנאי השימוש באתר מדיהום

מדיהום – תנאי השימוש באתר2018-10-12T15:26:53+00:00
 1. כל שימוש באתר – “מדי הום” – MediHome.co.il – הינו בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו אשר מהווים התחייבות משפטית מחייבת והסכם בין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לשימוש באתר.
 2. לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.
 3. תנאי השימוש באתר מדי הום הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.
 4. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.
 5. תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.
 6. השימוש באתר מדי הום ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח.
 7. ככלל, השימוש באתר מדי הום אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי.
  יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידי בעלי האתר.
  מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.
 8. המוצרים הנמכרים באתר מדי הום מתאימים ומיועדים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה).
  רכישה באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 אסורה.
  ככל שהמוצרים נרכשים על ידי בגירים עבור קטינים מובהר כי האחריות המלאה לשימוש במוצרים על ידי הקטינים הינה של הוריהם.
 9. כל חומר פרסומי באתר מדי הום, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד.
  בעלי האתר אינם אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואינם בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו.
  לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.
 10. מקום בו באתר מדי הום כלולים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידי בעלי האתר ואינם מצויים באחריותם.
  אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בין בעלי האתר לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.
 11. כל שימוש באתר מדי הום חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו.
  לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין.
 12. בעלי האתר אינם אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.
 13. אין לעשות שום שימוש באתר מדי הום, במידע או בשירותים הכלולים בו, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים, תוכן כתוב, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב’, לשום מטרה אחרת מלבד רכישת מוצרים בהתאם לתנאי השימוש.
 14. בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב’, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 15. בעלי האתר מדי הום רשאים בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה אליו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 16. הפעלת או אי הפעלת סמכויות וזכויות לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר, לא תתפרש כנטילת אחריות מצד בעלי האתר או כהטלת חובה על בעלי האתר להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.
 17. אחריות על פי תנאי השימוש לכל הקשור למוצרים הנמכרים באתר ולתוצאות השימוש בהם:
  • מובהר כי האתר הינו פלטפורמה שיווקית המקשרת בין הלקוחות (צרכנים הרוכשים את המוצרים לשימושם) לבין ספקי המוצרים (יצרנים או יבואנים של המוצרים).
   המוצרים אינם מיוצרים או מיובאים על ידי בעלי האתר ואין לבעלי האתר שום ידיעה או שליטה לגבי המוצרים ובכל הקשור בשימוש בהם.
  • בהתאם לכך, בעלי האתר אינם אחראים לטיב המוצרים, מקורם, איכותם, יעילותם, בטיחותם או כל דבר אחר הקשור במוצרים או בשימוש בהם.
   בעלי האתר מדי הום אינם אחראים להצלחת הטיפול, קצב הטיפול או לתוצאות כלשהן כתוצאה מהשימוש במוצרים, ואינם מציגים כל מצג באשר לסיכויי ההצלחה בטיפול עקב השימוש במוצרים.
   כמו כן, בעלי האתר אינם ממליצים או מעודדים או מביעים דעה לגבי המוצרים הנמכרים באתר מדי הום.
  • בעלי האתר אינם אחראים למצגים ולפרסומים ביחס למוצרים הן באתר מדי הום והן מחוצה לו, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, לרבות לטיבם, אמיתותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.
  • בעלי האתר אינם אחראים לכך שהמוצרים, או חלקם, יהיו זמינים בכל עת לרכישה או זמינים במלאי, לזמן האספקה, מתכונת האספקה או כל היבט אחר של אספקת המוצר.
  • בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או פגיעה מכל סוג שהוא שיגרמו עקב רכישת המוצרים או השימוש בהם, ובפרט לכל נזק תוצאתי או עקיף, ונזק שמקורו במגבלות הצרכן כגון רגישויות או אלרגיות למוצרים או למרכיביהם, או נזק שמקורו בתהליך הייצור של המוצרים.
  • אחריות ושירות למוצרים ינתנו על ידי ספקי המוצרים בלבד, בהתאם לכתב אחריות של הספק/היצרן. מודגש כי בעלי האתר אינם מעניקים אחריות או שירות למוצרים הנרכשים באתר, וכל הנושא האחריות והשירות הינו של ספק המוצר בלבד.
  • בשימוש באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים את בעלי האתר וכל מי שמטעמם באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר או כנגד מי מטעמם.
  • מבלי שיהא בכך כדי לגרוע או לשלול את מגבלות האחריות המפורטות לעיל מוצאים בעלי האתר לנכון להבהיר כי מומלץ להיוועץ בכל מקרה עם רופא או איש מקצוע מתאים טרם תחילת השימוש במוצרים. בעלי רגישויות, אלרגיות או בעיות בריאות כלשהן, ובפרט רגישות או אלרגיה למגע בעור, נדרשים לבדוק היטב נושאים אלו ולהיוועץ ברופא טרם השימוש במוצרים ובמהלכו.
 18. פגיעה מוגבלת בפרטיות – השימוש באתר מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגר בעלי האתר, שימוש בפרטים לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש בשירותים שבאתר, בכל דרך חוקית שימצאו בעלי האתר לנכון, לרבות באמצעות “עוגיות”.
  בשימוש באתר מסכימים ומאשרים המשתמשים לעשות שימוש במידע כאמור במסגרת האתר.
  בעלי האתר מתחייבים להקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ולהימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בין בעלי האתר לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.
 19. תנאי הקניה, קניה מאובטחת
  • רכישת מוצרים באתר מותרת מגיל 18 ומעלה על ידי מי שאינו פסול דין, ומחזיק כתובת מגורים קבועה בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני פעיל. רכישת מוצרים אפשרית רק באמצעות כרטיס אשראי.
  • כל רכישה כפופה לאישור מראש של חברת האשראי לעסקה, וכן לאישור ספק המוצר, על בסיס הזמנה שיבצע הלקוח באמצעות אתר באופן מאובטח.
  • מעת שאושרה העסקה על ידי חברת האשראי והספק, תימסר על כך הודעה ללקוח באמצעות האתר או בדוא”ל ומאותה עת יראו את ההזמנה כמאושרת ואת העסקה כסגורה. ביטול העסקה מאותו שלב יהא בהתאם למדיניות הביטולים של האתר ובכפוף להוראות הדין.
  • משלוח עד הבית, ומתכונת האספקה של המוצרים (דרך המשלוח ואפשרות איסוף עצמי) הינם בהתאם למצגי והתחייבויות כל ספק ביחס לכל מוצר רלוונטי, כמפורט בדף המוצר.
   חשבון קבלה יסופק ביחד עם המוצר שנרכש ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.
  • המחירים באתר הינם ללא מע”מ אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  • טעות לעולם חוזרת. בעלי האתר שומרים על זכותם לתקן כל טעות שנפלה בתנאי המכר של המוצרים, ולבטל כל עסקה שנכרתה בהתבסס על טעות כאמור.
 20. כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות.כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.
 21. התנהגות בעלי האתר או הסכמתם לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על אילו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצד בעלי האתר לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.
 22. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 23. אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

המידע המופיע באתר מדיהום אינו מהווה ייעוץ רפואי ובשום פנים ואופן אינו מהווה תחליף לכל עצת רופא ו/או כל חוות דעת מקצועית אחרת.

חזרה לדף הבית
×
אנחנו זמינים גם בwhatsApp עבורכם